Υγιεινή & Ασφάλεια

Στην IMAGIN δεσμευόμαστε για τη συνεχή βελτίωσή μας σε θέματα υγείας και ασφάλειας τόσο του προσωπικού μας όσο και των πελατών μας. Αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα του στόχου μας για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας ατυχήματος, ακολουθούμε μια αυστηρή πολιτική με τις ακόλουθες βασικές αρχές:

  • Η πλήρης συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία
  • Η συνεχής εκτίμηση των επαγγελματικών κινδύνων και η επικαιροποίησή της σε περίπτωση αλλαγών σε δραστηριότητες, εξοπλισμό ή ανθρώπινο δυναμικό
  • H διαφανής επικοινωνία με του πελάτες μας για τα θέματα που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια
  • Η ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού μας σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία
  • Η πιστοποίηση των Account Managers από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης Υγιεινής & Ασφάλειας στο χώρο εργασίας (IOSH Working Safely Certificate)
  • Η συστηματική παρακολούθηση της τήρησης των διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί

 

Η εταιρία έχει επίσης πιστοποιηθεί κατά τα πρότυπα ΕΛΟΤ 1801:2008