Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες FM

Η IMAGIN αποτελεί εταιρία Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Facilities (Integrated Facility Services-Facility Management). Η τεχνογνωσία μας στη διαχείριση πολλαπλών υπηρεσιών στον ίδιο πελάτη είναι γνωστή στην αγορά από τις συνεργασίες μας και περιγράφεται στη φιλοσοφία μας: «ένας πελάτης – μία εταιρία διαχείρισης όλων των υπηρεσιών». Με αυτό τον τρόπο, ο πελάτης μας μπορεί να επικεντρωθεί στη διαχείριση των πρωτευόντων εργασιών του και να απαγκιστρωθεί από την εποπτεία και διαχείριση των υπηρεσιών υποστήριξης των εγκαταστάσεων και της λειτουργίας του.

Η εμπειρία μας από πολύπλοκα έργα που απαιτούν ιδιαίτερη διαχείριση σε όλο το εύρος των υπηρεσιών IFS, μας επιτρέπει να προσεγγίζουμε έργα πολλαπλών υπηρεσιών ολιστικά και να προσαρμοζόμαστε στις εκάστοτε ανάγκες του πελάτη μας. Η εταιρία δεσμεύεται απόλυτα έναντι του πελάτη της για την ποιότητα και τη βέλτιστη υλοποίηση όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών ενώ αποτελεί το μοναδικό σημείο αναφοράς και επικοινωνίας για τον πελάτη της.

Κάθε πελάτης μας, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαφορετικών υπηρεσιών που του παρέχονται από την IMAGIN, υποστηρίζεται από τον υπεύθυνο έργου (Αccount Μanager) ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη για όλες τις υπηρεσίες και το επίπεδο ποιότητάς τους. Ο Αccount Μanager της IMAGIN γνωρίζοντας εις βάθος τις ιδιαιτερότητες των παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί το μοναδικό σημείο επικοινωνίας (Single Point of Contact-SPOC) με τον πελάτη μας, είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο όλων των ομάδων εργασίας υποστήριξης του έργου και της δημιουργίας λεπτομερών αναφορών προς τον πελάτη.

Η IMAGIN ασκεί πολύ αυστηρό έλεγχο σε όλους τους συνεργάτες-υπεργολάβους της και απαιτεί τη συμμόρφωσή τους με τη δική της μεθοδολογία και τους ενδεδειγμένους κανονισμούς και προδιαγραφές παροχής υπηρεσίας, ιδιαίτερα σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τόσο του προσωπικού υποστήριξης όσο και των πελατών μας. Με αυτό τον τρόπο, ο πελάτης μας αντιλαμβάνεται τις παρεχόμενες υπηρεσίες ως ένα ενιαίο και ομογενοποιημένο σύνολο.

Ο παραπάνω μηχανισμός ελέγχου των υπηρεσιών έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνέργειες, μείωση του συνολικού κόστους λειτουργίας και ελαχιστοποίηση του κόστους επίβλεψης από την μεριά του πελάτη μας.

 

 

 

 

Είπαν για Εμάς