Δείκτες (KPIs) Υπηρεσιών Τεχνικής Συντήρησης

Στην IMAGIN, γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να μετράμε την εργασία μας και το αποτέλεσμά της. Επίσης, μας αρέσει ο πελάτης να έχει πλήρη εικόνα των παρεχόμενων υπηρεσιών η οποία σε βάθος χρόνου αποτυπώνεται μέσω αριθμοδεικτών και αναφορών (reports) που ετοιμάζονται και επικοινωνούνται σε τακτική βάση.

Συστηματικά, παρακολουθούμε δείκτες που μετράνε το σχετικό ποιοτικό και ποσοτικό αποτέλεσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών, αξιολογούν την απόδοση των εργαζομένων και την ικανοποίηση των πελατών μας, όπως:

  • Ρυθμός διακράτησης εργαζομένων
  • Μείωση κόστους υπηρεσιών σε σχέση με αρχικό υπολογισμό
  • Μείωση κόστους λειτουργίας εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων έναντι βάσης υπολογισμού
  • Επίπεδο ικανοποίησης πελάτη
  • Επίπεδο ικανοποίησης χρηστών
  • Καινοτομία και συνεχής βελτίωση
  • Χρόνοι απόκρισης υπηρεσίας σε έκτακτα γεγονότα
  • Χρόνοι αποκατάστασης κρίσιμου εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων σε έκτακτα γεγονότα

 

 

Είπαν για Εμάς