Διεθνείς Συνεργασίες

Από το 2007, η IMAGIN αποτελεί μέλος της EUROLIANCE, του Πανευρωπαϊκού Οργανισμού Εταιριών Παροχής Υπηρεσιών με παρουσία σε πάνω από 20 χώρες στην Ευρώπη και κύκλο εργασιών άνω των €3,5 δις. για το 2016, γεγονός που επισφράγισε τη νέα στρατηγική ανάπτυξης της εταιρίας με την είσοδο της στον τομέα παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών (Integrated Facility Services).

Η EUROLIANCE αποτελεί κέντρο πρωτοπορίας και καινοτομίας με παγκόσμια φιλοσοφία και διαχειριστική ικανότητα. Η σχέση μας με την EUROLIANCE καθώς και οι διαδικασίες ελέγχου που απαιτούνται για την υποστήριξη της αποκλειστικής συμμετοχής της εταιρίας στον οργανισμό, μας προσφέρουν υψηλή τεχνογνωσία σε σύγχρονες μεθόδους παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών και εφαρμοσμένες τεχνολογίες. Επίσης, η συμμετοχή μας αποτελεί τεκμήριο πιστής εφαρμογής του διεθνούς κανονιστικού πλαισίου για τη παροχή υπηρεσιών σε εταιρικούς πελάτες.

Η IMAGIN έχει συνάψει στρατηγική συνεργασία με την JLL, τον πολυεθνικό όμιλο Facilities Management και διαχείρισης ακινήτων, ο οποίος μας εμπιστεύεται την παροχή πολλαπλών υπηρεσιών στους διεθνείς του πελάτες στην Ελλάδα. Η συνεργασία αυτή μας έχει βοηθήσει στη θέσπιση διεθνών προδιαγραφών ποιότητας και ελέγχου των διαδικασιών μας. Επίσης, έχει συμβάλει στην βέλτιστη εφαρμογή σύγχρονης μεθοδολογίας FM που διασφαλίζει παράλληλα συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας κατά την εργασία.